This site, originally located at 'ozurdiliyoruz.com', was shut down by Turkey’s Şişli 2nd Criminal Court after Judge Hakki Yalçinkaya ordered that the site be shut down and signatories be punished under Article 301 of the Turkish Penal Code. This is a copy of the original site from the Internet Archive.

özür diliyorum

Toplam Katýlan Sayýsý : 32454
Text in other languages Anasayfa | Katýlanlar | Katýlmak için týklayýn!
 
1915'te Osmanlý Ermenileri'nin maruz kaldýðý Büyük Felâket'e duyarsýz kalýnmasýný, bunun inkâr edilmesini vicdaným kabul etmiyor.
Bu adaletsizliði reddediyor, kendi payýma Ermeni kardeþlerimin duygu ve acýlarýný paylaþýyor, onlardan özür diliyorum.
 

Destek Formu

E-Posta adresi haricindeki alanlarýn doldurulmasý zorunludur
* Adýnýz :  
* Soyadýnýz :  
* Mesleðiniz :  
* Þehir :  
E-Posta adresiniz :  
Resimdeki kodu yazýn

 (metni okumak için týklayýn)