This site, originally located at 'ozurdiliyoruz.com', was shut down by Turkey’s Şişli 2nd Criminal Court after Judge Hakki Yalçinkaya ordered that the site be shut down and signatories be punished under Article 301 of the Turkish Penal Code. This is a copy of the original site from the Internet Archive.

özür diliyorum

Toplam Katýlan Sayýsý : 32454
Text in other languages Anasayfa | Katýlanlar | Katýlmak için týklayýn!
 
1915'te Osmanlý Ermenileri'nin maruz kaldýðý Büyük Felâket'e duyarsýz kalýnmasýný, bunun inkâr edilmesini vicdaným kabul etmiyor.
Bu adaletsizliði reddediyor, kendi payýma Ermeni kardeþlerimin duygu ve acýlarýný paylaþýyor, onlardan özür diliyorum.
 

Destekleyenler

Adalet Aðaoðlu
Bülent Erkmen
Fatmagül Berktay
Ýrvin Cemil Schick
Nilgün Toker
Þirin Tekeli
Adnan Ekþigil
Bülent Somay
Fazýl Hüsnü Erdem
Iþýl Kasapoðlu
Nilüfer Göle
Sýrrý Sakýk
Ahmet Boratav
Burhan Þenatalar
Fehim Caculi
Ýzzeddin Çalýþlar
Nimet Tanrýkulu
Soli Özel
Ahmet Çakmak
Büþra Ersanlý
Feray Salman
Jülide Kural
Nuran Terzioðlu
Suavi Aydýn
Ahmet Çiðdem
Çaðlar Keyder
Ferda Balancar
Kadir Cangýzbay
Nurhan Yentürk
Þükrü Erbaþ
Ahmet Evin
Canan Tolon
Ferda Keskin
Kemal Birlik
Okan Daðlý
Süleyman Göncü
Ahmet Ýnsel
Celal Baþlangýç
Ferhat Kentel
Kemal Gökhan Gürses
Oktay Özel
Sungur Savran
Ahmet Ýsvan
Celalettin Can
Ferhat Tunç
Kemal Göktaþ 
Ömer Faruk Gergerlioðlu
Süreyya A Antmen
Ahmet Kuyaþ
Cem Mansur
Feridun Andaç
Kezban Hatemi 
Ömer Laçiner
Süreyya Berfe
Ahmet Soysal
Cem Özdemir
Feridun Yazar
Komet Gürkan Coþkun
Ömer Madra  
Suzan Samancý
Akif Kurtuluþ
Cem Yegül
Fethiye Çetin
Koray Çalýþkan
Ömer Taþpýnar
Tahir Elçi
Akýn Birdal
Cemil Koçak
Figen Batur
Koray Düzgören
Oral Çalýþlar
Tahsin Yeþildere
Aksu Bora
Cengiz Aktar
Fikret Adanýr
Korhan Gümüþ
Orhan Kemal Cengiz
Tanýl Bora 
Alaz Kuseyri
Cengiz Alðan
Fikret Baþkaya
Kutluð Ataman
Orhan Koçak 
Tarhan Erdem
Alev Ebuzziya
Cengiz Çandar
Fikret Ýlkiz
Kuvvet Lordoðlu
Orhan Miroðlu
Tarýk Ziya Ekinci
Alev Er
Cezmi Ersöz
Fikret Toksöz
Lale Akgün
Orhan Silier
Temel Ýskit 
Ali Akay
Çiðdem Mater
Filiz Ali 
Lale Mansur
Osman Köker
Tuba Çandar
Ali Arif Cangý
Coþkun Aral
Filiz Kerestecioðlu
Lale Tayla
Osman Murat Ülke
Turgut Tarhanlý
Ali Bayramoðlu
Cüneyt Solakoðlu
Filiz Koçali
Levent Yýlmaz
Oya Aydýn
Ufuk Uras
Ali Kazancýgil
Deniz Türkali
Füsun Üstel
Leyla Ýpekçi
Oya Baydar
Ufuk Yaltýraklý
Ali Nesin
Dersu Yavuz Altun
Gencay Gürsoy
Leyla Neyzi
Özgür Gökmen
Ümit Cizre
Ali Yurttagül
Derya Alabora
Gila Benmayor
Leyla Zana
Özlem Dalkýran
Ümit Fýrat
Alper Görmüþ
Derya Sazak
Gönül Dinçer
Mahir Günþiray
Özlem Ertan
Ümit Güney
Amberin Zaman
Dilek Güven
Görgün Taner
Mahmut Temizyürek
Öztürk Türkdoðan
Ümit Kardaþ
Arzu Baþaran
Dilek Kurban
Gülay Göktürk
Mebuse Tekay
Pelin Batu
Ümit Kývanç 
Asaf Savaþ Akat
Dogan Bor
Gülçin Santýrcýoðlu
Mehmet Arda
Perihan Maðden
Ümit Þahin
Aslý Erdoðan
Doðan Özgüden
Güllü Aybar
Mehmet Demir
Pýnar Selek
Umut Özkýrýmlý
Asu Maro
Doðan Tarkan
Gülnur Acar Savran
Mehmet Güleryüz
Piyale Madra
Ünal Ünsal
Atila Eralp
Doðu Ergil
Gülseren Onanç
Mehmet Soylu
Ragýp Duran
Uygur Kocabaþoðlu
Atilla Birkiye
Ebru Erkekli
Gülsün Karamustafa
Mehmet Uluð
Ragýp Zarakolu
Vasýf Kortun
Atilla Tuygan
Ece Temelkuran
Gülten Kaya
Mehmet Ural
Ramize Erer
Vedat Yýldýrým
Atilla Yayla
Edhem Eldem
Gün Zileli
Mehmet Yaþýn
Rasim Ozan Kütahyalý
Victor Ananias
Aydan Baktýr
Elif Özge Aydýnalp
Günay Göksu Özdoðan
Melek Göregenli
Resat Kasaba
Viki Çiprut
Aydýn Cýngý
Emine Algan
Gürhan Ertür
Meltem Ahýska
Reþit Canbeyli
Yahya Madra
Ayhan Aktar
Emine Uþaklýgil
H Gökhan Özgün
Mesut Saganda
Roni Margulies
Yalçýn Ergündoðan
Ayhan Bilgen
Emrullah Beytar
Habib Bektaþ
Mine G. Kýrýkkanat
Þahin Alpay
Yaman Tarcan
Ayla Gürsoy
Enis Batur
Hadi Uluengin
Mithat Sancar
Samim Akgönül
Yaman Yýldýz
Ayþe Batumlu
Enver Aysever
Hakan Tahmaz
Mücteba Kýlýç
Þanar Yurdatapan
Yasemin Çongar
Ayþe Berktay
Erdað Aksel
Haldun Dostoðlu
Müfit Özdeþ
Þebnem Ýþigüzel
Yasemin Göksu
Ayþe Buðra
Erdal Yavuz
Hale Akay
Muharrem Erbey
Þebnem K.Fincancý
Yavuz Bingöl
Ayþe Erkmen
Eren Keskin
Hale Bolak Boratav
Muhsin Kýzýlkaya
Þebnem Sönmez
Yavuz Önen
Ayþe Erzan
Ergin Cinmen
Hale Soygazi
Murat Aksoy
Þehbal Þenyurt
Yeliz Kýzýlarslan
Ayþe Gözen
Ergün Eþsizoðlu
Hale Tenger
Murat Belge
Selahattin Demirtaþ
Yiðit Bener
Ayþe Gül Altýnay
Erkan Goloðlu
Halil Berktay
Murat Çelikkan
Selçuk Demirel
Yiðit Ekmekçi
Ayþe Kadýoðlu
Erkan Þen
Halil Ergün
Murat Gökhan
Selim Deringil
Yýldýray Oður
Ayþe Önal
Erol Katýrcýoðlu
Hasan Cemal
Murat Morova 
Sema Kaygusuz
Yýldýrým Türker
Ayþegül Aldinç
Erol Özkoray
Hayrettin Kaya
Murat Paker
Sema Kýlýçer
Yýldýz Önen
Aziz Gökdemir
Ersin Salman
Hidayet Þefkatli Tuksal
Murathan Mungan
Semih Kaplanoðlu
Yýldýz Ramazanoðlu
Barýþ Pirhasan
Ertuðrul Kürkçü
Hýdýr Geviþ
Mustafa Arslantunalý
Semih Poroy
Yücel Erten
Baskýn Oran
Esra Mungan
Hüsamettin Onanç
Mustafa Suphi Erden
Semra Somersan
Yücel Sayman
Bejan Matur
Evin Doðu
Hüseyin Hatemi
Mustafa Yasacan
Þenol Karakaþ
Yusuf Alataþ
Bekir Coþkun
Ezel Akay
Hüsnü Öndül
Mutlu Tönbekici
Þerafettin Elçi
Zafer Yenal
Belma Akçura
F. Levent Þensever
Ýbrahim Betil
Naci Kutlay
Serpil Sancar
Zeynep Çelik
Bengi Yýldýz
Fahri Aral
Ýbrahim Kaboðlu 
Nadire Mater
Serra Yýlmaz
Zeynep Direk
Beral Madra
Faik Akçay
Ýhsan Daðý
Nail Satlýgan
Þeyhmus Diken
Zeynep Gambetti
Berat Günçýkan
Faruk Bildirici
Ýlban Ertem
Necmiye Alpay
Þeyla Benhabib
Zeynep Kadirbeyoglu
Betül Tanbay
Faruk Bilici
Ýlhami Algör
Nedim Gürsel
Sezai Sarýoðlu
Zeynep Tanbay
Bilge Contepe
Fatih Özgüven
Ýnci Eviner
Neþe Düzel
Sezai Temelli
Ziya Halis
Bülent Atamer
Fatma Müge Göçek
Ýnci Hekimoðlu
Nevin Sungur
Sezgin Tanrýkulu
Zozan Özgökçe
Bülent Aydýn
Fatma Tülin
Ýpek Çalýþlar
Nil Mutluer
Sibel Özbudun
Zühtü Erkan